Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016

Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016

 

 

Rozpočet obce na rok 2016

           

                           Schválený               Upravený                   Skutečnost

Příjmy:               961.350,-                1.105.450,-                  1.114.366,50

Výdaje:              645.500,-                   773.000,-                     681.999,40

Financování:    -315.850,-                 -332.450,-                  - 432.367,10

 

Saldo příjmů a výdajů:   432.367,10

 

Rozpočtová opatření

 

-  v roce 2016  byly provedeny celkem 2 rozpočtové změny

 

Zůstatky na účtech 31.12.2016

 

1.BÚ – ČS a.s       1.065.989,28 Kč

2.ČNB                      255.347,36 Kč

celkem                  1.321.336,64 Kč

---------------------------------------------

 

Příjmy v roce 2016

Daňové příjmy                                       962.883,29

Nedaňové příjmy                                     41.583,21     

Kapitálové příjmy                                        -

Přijaté transfery                                     109.900,-

 

Příjmy celkem                                    1.114.366,50 Kč

----------------------------------------------------------------------

                       

Z toho :                       1111 Daň z př.ze záv.čin.                    154.091,40

                                    1112 Daň z př.fyz.os.ze sam.výd.čin.      5.472,49

                                    1113 Daň z př.fyz.os.z kapit.výn.          18.401,06

                                    1121 Daň z př.práv.osob                      190.360,21

                                    1122 Daň z př.práv.os.za obce                 3.971,-

                                    1211 Daň z přidané hodnoty                347.474,52

                                    1511 Daň z nemovitostí                       212.171,32

                                    1351 Výtěžek z loterií                              3.579,29

                                    1340 popl.za likvid.komunál.odp.          25.112,-

                                    1341 Poplatek ze psů                                1.050,-

                                   1361 Správní poplatky                              1.200,-

                          3745 2324 Péče o vzh.obce a veř.zeleň              5.012,50

                                   4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR        19.900,-

                                   4112 Neinv.přijaté trans.ze SR-s.d.vzt.   55.000,-

                                   4222 Invest.přijaté trans.od krajů            35.000,-

                          1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků           17.986,-

                          1031 2111 Příjmy z poskyt.služeb                          400,-

                          3231 2324 Příjmy,nekapit.příspěvky                      930,-

                           6171 2321 Přijaté neinvest.dary                        10.000,-

                          3725 2324 Příjmy za třídění odpadu                    6.475,-

                           6310 2141 Příjmy z úroků                                      779,71

                          

                      

Výdaje v roce 2016

Běžné výdaje                                     585.202,40

Kapitálové výdaje                                 96.797,-

 

Výdaje celkem:                                  681.999,40

----------------------------------------------------------------------------------------

Z toho:

                                   3111 Předškolní zařízení,přísp.              3.000,-

                                   3319 Školení a vzdělávání                      1.700,-

                                   3326 Zachování místní kultury             40.000,-

                                   3399 Věcné dary,pohoštění                     4.998,-

                                   3429 Neinv.trans.,zájmová čin.            15.000,-

                                   3631 Veřejné osvětlení,el.energie        11.849,40

                                   3635 Územní plánování                       70.000,-

                                   3639 Komun.služby a úz.rozvoj             9.267,-

                                   3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů            7.085,-

                                   3722 Sběr a svoz komun.odpadů          20.710,-

                                   3723 Sběr a svoz ostatních odpadů       35.846,-

                                   3745 Péče o vzhled obce,veř.zeleň       52.702,-

                                   5512 PO,příspěvek                                 5.000,-

                                   5512 Dokumentace-požár.nádrž           19.360,-

                                   6112 Odměny zastup.,cestovné            54.645,-

                                   6115 Volby do zast.úz.sam.celků           9.050,-

                                   6171 Činnost místní správy                312.087,20

                                   6310 Služby ČS a.s.,ČNB                       5.728,80

                                   6399 Ost.finanční operace                      3.971,-  

                                                                  

 

Dotace přijaté v roce 2016

Neinvestiční :

 

4111

Dotace na volby do zast.úz.sam.celků                            19.900,- Kč

Dotace byla řádně vyúčtována a nevyčerpané

prostředky byly vráceny při finančním vypořádání.

4112

Dotace ze státního rozpočtu                                            55.000,- Kč

 Investiční :

 

4222

 Dotace na Územní plán obce                                          35.000,- Kč

 Dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována.

 

 

Pohledávky:                                                                     0,-

Závazky:                                                                                 0,-

Majetek:

 

DDHM                                               367.224,-                  PC vybavení aj.

DHM Budovy                                 2.142.950,-                  Na budovách

DHM Stavby                                14.682.213,-                  Na stavbách

DFM                                                    46.000,-                  Na akciích

Pozemky,lesy                                  1.758.155,-                 Na pozemcích,lesích

Nedokončené investice                     318.569,-                 Dokum.plynofikace,dokum.rekultiv.

                                                                                            nepov.skládky,dokum.požární nádrž

Nedokončený nehmot.majetek          80.000,-                 Územní plán obce

 

 

Obec Biskupice je členem:

Mikroregionu Železné hory – členský příspěvek: 30,-Kč/1 obyv./rok

 

 

Přílohy připojené k závěrečnému účtu obce:

- Výkaz o plnění rozpočtu obce  - FIN 2 – 12 M za r. 2016

- Rozvaha za rok 2016

- Zúčtování dotací za r. 2016

- Přehled rozpočtových opatření za rok 2016

- Zpráva o přezkumu obce za rok 2016,kterou provedly pracovnice KÚ Pardubice dne

   30.5.2017,byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost.Při přezkoumání    hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

 

Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách,nebo po dohodě

s panem starostou panem Millerem.

 

Zpracovala: Zdeňka Telváková

 

Schválil:      Jaroslav Miller

                                                                 Za OÚ Biskupice – starosta obce Jaroslav Miller

 

Vyvěšeno:     10.6.2017

Sňato:            28.6.2017        

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:    11.6.2017

Sňato z elektronické úřední desky dne:        

 

Projednáno a schváleno na zasedání ZO dne :  28.6.2017                                                             Závěrečný účet byl schválen beze  změn.