Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2015

Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2015

 

 

Rozpočet obce na rok 2015

           

                        Schválený                  Upravený                   Skutečnost

Příjmy:            842.300,-                  1.135.200,-                  1.174.728,95

Výdaje:           791.000,-                  1.029.100,-                     950.397,87

Financování:   -51.300,-                   -106.100,-                 - 224.331,08

 

Saldo příjmů a výdajů:   224.331,08

 

Rozpočtová opatření

 

-  v roce 2015  bylo provedeno celkem 7 rozpočtových změn

 

Zůstatky na účtech 31.12.2015

 

1.BÚ – ČS a.s         708.381,38 Kč

2.ČNB                     180.588,16 Kč

celkem                     888.969,54 Kč

---------------------------------------------

 

Příjmy v roce 2015

Daňové příjmy                            877.756,63

Nedaňové příjmy                                      42.572,32     

Kapitálové příjmy                                          -

Přijaté transfery                                       254.400,-

 

Příjmy celkem                                    1.174.728,95 Kč

----------------------------------------------------------------------

                       

Z toho :                        1111 Daň z př.ze záv.čin.                    132.554,79

                                    1112 Daň z př.fyz.os.ze sam.výd.čin.      5.368,17

                                    1113 Daň z př.fyz.os.z kapit.výn.          16.719,73

                                    1121 Daň z př.práv.osob                      154.964,12

                                    1211 Daň z přidané hodnoty                307.715,07

                                    1511 Daň z nemovitostí                       231.821,54

                                    1351 Výtěžek z loterií                             2.615,21

                                    1340 popl.za likvid.komunál.odp.          24.548,-

                                   1341 Poplatek ze psů                                 1.050,-

                                   1361 Správní poplatky                                 400,-

                          3745 2324 Péče o vzh.obce a veř.zeleň             1.971,-

                                   4112 Neinv.přijaté trans.ze SR-s.d.vzt.   54.400,-

                                   4222 Invest.přijaté trans.od krajů          200.000,-

                          1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků           17.986,-

                           6171 2321 Přijaté neinvest.dary                        11.100,-

                          3725 2324 Příjmy za třídění odpadu                 9.613,50

                           6310 2141 Příjmy z úroků                                    117,69

                           6171 2324 Příjmy,nekapitál.náhrady                 1.349,-

                           6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb                        157,-

 

 

Výdaje v roce 2015

Běžné výdaje                                       669.372,87

Kapitálové výdaje                               281.025,-

 

Výdaje celkem:                                 950.397,87

----------------------------------------------------------------------------------------

Z toho:              

                                   2219 Výstavba chodníků                   271.025,-

                                   2212 Silnice,příspěvek                         40.797,-

                                   3111 Předškolní zařízení,přísp.              8.000,-

                                   3399 Věcné dary,pohoštění                    4.991,-

                                   3429 Neinv.trans.,zájmová čin.            10.000,-

                                   3631 Veřejné osvětlení,el.energie        28.045,-

                                   3635 Územní plánování                       10.000,-

                                   3639 Komun.služby a úz.rozvoj               810,-

                                   3722 Sběr a svoz komun.odpadů          41.102,-

                                   3745 Péče o vzhled obce,veř.zeleň       79.163,-

                                   5512 PO,příspěvek                                 5.000,-

                                   6112 Odměny zastup.,cestovné            72.303,-

                                   6171 Činnost místní správy                357.661,67

                                   6310 Služby ČS a.s.,ČNB                      5.807,20

                                   6402 Finanční vyp.min.let                   15.693,-

                                                                  

 

    

Dotace přijaté v roce 2015

 

 

 Investiční :

 

4222

 

 Dotace na výstavbu chodníků v obci                           200.000,- Kč

 Dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována.

 

 

 

 

Pohledávky:                                            

-         pohledávky za odpad                                                   700,- Kč

 

 

Závazky:                                                                                 0,-

 

Majetek:

 

DDHM                                    367.224,-      PC vybavení aj.

DHM Budovy                       2.157.169,90   Na budovách

DHM Stavby                       14.693.993,-     Na stavbách

DFM                                          46.000,-       Na akciích

Pozemky,lesy                        1.758.155,-      Na pozemcích,lesích

Nedokončené investice           309.209,-      Dokum.plynofikace,dokum.rekultiv.

                                                                       nepov.skládky,dokum.územní plánování

 

 

Obec Biskupice je členem:

Mikroregionu Železné hory – členský příspěvek: 15,-Kč/1 obyv./rok

 

 

Přílohy připojené k závěrečnému účtu obce:

- Výkaz o plnění rozpočtu obce  - FIN 2 – 12 M za r. 2015

- Rozvaha za rok 2015

- Zúčtování dotací za r. 2015

- Přehled rozpočtových opatření za rok 2015

- Zpráva o přezkumu obce za rok 2015,kterou provedly pracovnice KÚ Pardubice dne

   26.5.2016,byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost.Při přezkoumání    hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

 

Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

 

Zpracovala: Zdeňka Telváková

 

Schválil:      Jaroslav Miller

                                                                 Za OÚ Biskupice – starosta obce Jaroslav Miller

 

Vyvěšeno:     10.6.2016

Sňato:            29.6.2016         

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  12.6.2016

Sňato z elektronické úřední desky dne:           

 

Projednáno a schváleno na zasedání ZO dne :  29.6.2016                                                             Závěrečný účet byl schválen beze  změn.