Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2014

Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2014

 

 

Rozpočet obce na rok 2014

           

                        Schválený                  Upravený                  Skutečnost

Příjmy:           835.400,-                     973.400,-                  1.173.953,95

Výdaje:          919.000,-                  1.039.600,-                     914.536,53

Financování:   83.600,-                      66.200,-                   - 259.417,42

 

Saldo příjmů a výdajů:   259.417,42

 

Rozpočtová opatření

 

-  v roce 2014  bylo provedeno celkem 6 rozpočtových změn

 

Zůstatky na účtech 31.12.2014

 

1.BÚ – ČS a.s         522.594,10 Kč

2.ČNB                     142.044,36 Kč

celkem                     664.638,46 Kč

---------------------------------------------

 

Příjmy v roce 2014

Daňové příjmy                                       886.119,89

Nedaňové příjmy                                    39.407,06     

Kapitálové příjmy                                        -

Přijaté transfery                                     248.427,-

Příjmy celkem                                    1.173.953,95 Kč

----------------------------------------------------------------------

                       

Z toho :                       1111 Daň z př.ze záv.čin.                    134.659,06

                                    1112 Daň z př.fyz.os.ze sam.výd.čin.      7.952,03

                                    1113 Daň z př.fyz.os.z kapit.výn.          16.733,48

                                    1121 Daň z př.práv.osob                      159.562,86

                                    1211 Daň z přidané hodnoty                324.641,46

                                    1511 Daň z nemovitostí                       214.086,20

                                    1351 Výtěžek z loterií                             2.484,80

                                    1340 popl.za likvid.komunál.odp.          24.650,-

                                   1341 Poplatek ze psů                                1.500,-

                                   1361 Správní poplatky                                 200,-

                                   4111 Neinv.přijaté trans.z VPS SR        38.000,-

                                   4112 Neinv.přijaté trans.ze SR-s.d.vzt.  54.400,-

                                   4116 Neinv.přijaté trans.ze SR ÚP         56.027,-

                                   4222 Invest.přijaté trans.od krajů         100.000,-

                          1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků          17.986,-

                          3419 2321 Přijaté neinvest.dary                       11.400,-

                          3725 2324 Příjmy za třídění odpadu                 9.898,50

                           6310 2141 Příjmy z úroků                                    117,69

                           6310 2324 Příjmy,nekapitál.náhrady                        4,87

 

 

Výdaje v roce 2014

Běžné výdaje                                     631.757,53

Kapitálové výdaje                              282.779,-

Výdaje celkem:                                 914.536,53

----------------------------------------------------------------------------------------

Z toho:                         

                                   2219 Výstavba chodníků                   280.979,-

                                   2321 Odvád.a čis.odpad.vod                71.390,-

                                   3399 Věcné dary,pohoštění                    5.475,-

                                   3429 Neinv.trans.,zájmová čin.            10.000,-

                                   3631 Veřejné osvětlení                         71.948,-

                                   3639 Komun.služby a úz.rozvoj           29.676,-

                                   3722 Sběr a svoz komun.odpadů          33.236,-

                                   3745 Péče o vzhled obce,veř.zeleň       19.881,-

                                   6112 Odměny zastup.,cestovné            52.525,-

                                   6117 Volby do EP 2014                          9.095,-

                                   6115 Volby do zastup.obcí                    13.212,-

                                   6171 Činnost místní správy               296.684,63

                                   6310 Služby ČS a.s.,ČNB                      5.333,90

                                   6402 Finanční vyp.min.let                   15.101,-                                

 

    

Dotace přijaté v roce 2014

 

Neinvestiční :  

 

 

98 348                                                                                18.000,- Kč

Volby do EP

Dotace byla řádně vyúčtována.

 

98 187

Volby do Senátu a zastupitelstev obcí                            20.000,- Kč

Dotace byla řádně vyúčtována.

 

13 234

Dotace Úřadu práce                                                         56.027,- Kč

Dotace byla řádně vyúčtována.

 

 

 Investiční :

 

4222

 

 Dotace na výstavbu chodníků v obci                           100.000,- Kč

 Dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována.

Pohledávky:                                            

-          pohledávky za odpad                                               2.000,- Kč

 

Závazky:                                                                               0,-

 

Majetek:

 

DDHM                                    284.937,-      PC vybavení aj.

DHM Budovy                      2.157.169,90   Na budovách

DHM Stavby                       13.857.654,-     Na stavbách

DFM                                          46.000,-       Na akciích

Pozemky,lesy                        1.758.155,-      Na pozemcích,lesích

Nedokončené investice           864.623,-      Výstavba chodníků,dok.plynofikace,dok.

                                                                        rekultiv.nepov.skládky

 

 

Obec Biskupice je členem:

Mikroregionu Železné hory – členský příspěvek: 10,-Kč/1 obyv./rok

 

 

Přílohy připojené k závěrečnému účtu obce:

- Výkaz o plnění rozpočtu obce  - FIN 2 – 12 M za r. 2014

- Rozvaha za rok 2014

- Zúčtování dotací za r. 2014

- Přehled rozpočtových opatření za rok 2014

- Zpráva o přezkumu obce za rok 2014,kterou provedly pracovnice KÚ Pardubice ve dnech:

   dílčí přezkoumání dne 20.ledna 2015,konečné přezkoumání dne 15.dubna 2015,byly

   zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost.Při přezkoumání hospodaření nebyla

   zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního

   celku v budoucnosti.

 

Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

 

Zpracovala: Zdeňka Telváková

 

Schválil:      Jaroslav Miller

                                                                 Za OÚ Biskupice – starosta obce Jaroslav Miller

 

Vyvěšeno:  5.5.2015 

Sňato:       25.5.2015 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 6.5.2015

Sňato z elektronické úřední desky dne:      

 

Projednáno a schváleno na zasedání ZO dne : 30.5.2015                                                           Závěrečný účet byl schválen beze  změn.