Zasedání zastupitelstva obce dne 6.6.2015

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 6.6.2015

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Vašíčková Ivana,Vašíček Aleš,Polák Jiří

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Ivanu Vašíčkovou a Ladislava Běhounka a zapisovatelem Aleše Vašíčka.

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

5-0-0

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné a návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.

 

Program zasedání

1.   Dotace na výstavbu chodníků III.etapa

2.   Přijmutí pracovníka

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

5-0-0

 

1.   Dotace na výstavbu chodníků

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení investiční dotace ve výši 200.000,- Kč od Krajského úřadu Pardubice,určenou na výstavbu chodníků v obci III.etapa.K návrhu nebylo ze strany obecního zastupitelstva připomínek.Rozpočtová změna č.6/2015.

Hlasování o dotaci na výstavbu chodníků:

5-0-0

 

2.   Přijmutí pracovníka

 

Starosta obce přednesl návrh na přijmutí pracovníka na práce spojené s úklidem v obci(sekání,

hrabání aj.),navrhl paní Andreu Vašíčkovou.Bude sepsána Dohoda o provedení práce s měsíční

odměnou 4.600,- Kč/hrubého.Jiný návrh nebyl ze strany členů obecního zastupitelstva předložen.

Hlasování o přijmutí pracovníka:

5-0-0

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 6.6.2015.

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích ze dne 6.6.2015

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

 

 

 

Schvaluje :  1. Dotace od KÚ Pardubice na výstavbu chodníků v obci III.etapa ve výši 200.000,-Kč

 

                     2. Přijmutí pracovníka na práce v obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta obce                                                                              starosta obce