Zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2015

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 30.5.2015

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Vašíčková Ivana,Vašíček Aleš,Blaschke Jitka

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Ivanu Vašíčkovou a Jitku Blaschke a zapisovatelem Aleše Vašíčka.

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

5-0-0

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné a návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.

 

Program zasedání

1.   Hospodaření obce Biskupice za rok 2014

2.   Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2014

3.   Účetní závěrka obce Biskupice za rok 2014

4.   Uvolnění finanční částky na rodáky

5.   Nákup křovinořezu

6.   Odstranění stavby č.p.5

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

5-0-0

 

1.   Hospodaření obce Biskupice za rok 2014

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení hospodaření obce Biskupice za rok 2014.Zastupitelstvo obce po projednání všemi hlasy schválilo hospodaření obce za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce s výhradami,na základě nichž přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Hlasování o hospodaření obce:

5-0-0

 

2.   Závěrečný účet obce Biskupce za rok 2014

 

Místostarosta obce přednesl návrh na schválení závěrečného účtu obce Biskupice za rok 2014.

Obecní zastupitelstvo po přečtení a projednání nevzneslo žádný jiný návrh.  

Hlasování o závěrečném účtu obce:

5-0-0

 

 

3.   Účetní závěrka obce Biskupice za rok 2014

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení účetní závěrky obce Biskupice za rok 2014.Po předložení a přečtení rozvahy,výkazu zisku a ztrát a příloh, jiný návrh  nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen.

Hlasování o účetní závěrce obce:

5-0-0

 

4.   Uvolnění finanční částky na rodáky

 

Místostarosta přednesl návrh na uvolnění finanční částky 10.000,- Kč na zajištění občerstvení a doprovodného programu na sraz rodáků a přátel obce.K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.RO 4/2015.

Hlasování o uvolnění finanční částky:

5-0-0

 

5.   Nákup křovinořezu

 

Starosta obce přednesl návrh na zakoupení nového křovinořezu v ceně cca 10.000,-Kč.K tomuto návrhu nebyl žádný jiný návrh předložen.RO 5/2015.

Hlasování o nákupu křovinořezu:

5-0-0

 

6.   Odstranění stavby č.p.5

 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce se souhlasem od Stavebního úřadu Ronov nad Doubravou s provedením odstranění stavby Biskupice č.p.5.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 30.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích ze dne 30.5.2015

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

 

 

 

Schvaluje :  1. Hospodaření obce Biskupice za rok 2014

 

                     2. Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2014

 

                     3. Účetní závěrku obce Biskupice za rok 2014

 

                     4. Uvolnění finanční částky na sraz rodáků – 10.000,- Kč

 

                     5. Nákup křovinořezu – cca 10.000,- Kč

 

 

Bere na vědomí :

                    

-  souhlas SÚ Ronov nad Doubravou s provedením odstranění stavby č.p.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta obce                                                                              starosta obce