Zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2013

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 3.5.2013

 

 

Účast : Běhounek,Vašíček J.,Miller ml.,Vašíček A.

Bylo přítomno 4 členové obecního zastupitelstva.

 

Program : 1. Zahájení

                   2. Zahájení jednání o nákupu pozemků

                   3. Umístění zrcadel

                   4. Pokračování výstavby polních cest

                   5. Zajištění cenových nabídek na údržby zeleně u polních cest

 

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Běhounek. a p.Vašíček A..Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller ml. a p.Vašíček J.Zapisovatelem byl určen pan Vašíček J.

 

  1. Starosta obce seznámil členy OZ s možností odkoupení podílu státu na parcelách č.6/1 a 550..

 

  1. Místostarosta obce seznámil OZ s nabídkou Správy a údržby silnic pardubického kraje, na nákup a instalaci zrcadel na místních komunikacích. S touto nabídkou souhlasili všichni přítomní členové OZ.

 

  1. Starosta obce seznámil členy OZ s pokračováním výstavby polních cest v katastru obce v rámci pozemkových úprav. Jedná se o úsek HC 2 a VC 2, zahájení výstavby těchto komunikací, by mělo začít ještě koncem roku 2013.

 

  1. OZ po dohodě došlo k závěru, že obec není schopna zajistit údržbu travnatých ploch kolem nově vybudovaných polních cest, které vznikly v rámci pozemkových úprav, proto se jednohlasně dohodlo, na zajištění cenových nabídek na tuto údržbu. Tímto úkolem byl pověřen starosta obce.

 

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 3.5.2013.

 

 

             ověřovatelé zápisu :                                                                          starosta obce

 

 

zapisovatel :

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 3.5.2013

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

A)    S c h v a l u j e : 1. Zahájení jednání o nákupu pozemku

                            2. Umístění zrcadel

                           

 

 

 

       B) B e r e    n a    v ě d o m í :

 

1.      Pokračování výstavby polních cest

 

 

      C) Pověřuje starostu obce:

 

1.      Zajištění cenových nabídek na údržbu zeleně u polních cest

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                                                starosta obce