Zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2014

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.6.2014

 

Účast : Běhounek,Miller,Vašíček A.,Vašíčková I.,Vašíček J.

 

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

 

Program : 1. Zahájení

                   2. Propuštění zaměstnance obce p. Lűmela

                   3. Přijmutí nového zaměstnance obce

                   4. Odpověď na písemnou žádost p. Drášila

                   5. Protažení vyústění podpovrchového svodu dešťových vod

                   6. Uvolnění finanční částky na organizaci srazu rodáků a přátel obce

                   7. Schválení počtu členů zastupitelstva po komunálních volbách

                   8. Dotace od PK na výstavbu chodníků,II.etapa

                   9. Práce kontrolního a finančního výboru

 

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček A.a p.Vašíček J..Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller a p.Vašíčková I.Zapisovatelem byl určen p.Miller.

 

  1. Místostarosta p.Miller přednesl, že po vzájemné dohodě dle § 49 Zákoníku práce byl ukončen pracovní poměr s panem Lűmelem ke dni 6.6.2014

 

  1. Starosta obce seznámil OZ se seznam možných nových zaměstnanců obce, po projednání OZ schválilo jako nového zaměstnance p. Václava Žídka

 

  1. Starosta obce seznámil OZ s žádostí p. Drášila, vzhledem k tomu že obec plánuje tuto komunikaci rekonstruovat, tudíž nesouhlasí s prodejem ani dlouhodobým pronájmem tohoto pozemku.

 

  1. Starosta  obce seznámil OZ s problémem v odtoku u vyústění podpovrchového svodu dešťových vod „v dolích.ʺ. Po projednání OZ schvaluje prodloužení této výústě, kterou provede p. Šťastný.

 

  1. Starosta obce podal návrh, aby obec uvolnila částku 10 000,-Kč na zajištění občerstvení a doprovodného programu na sraz rodáků a přátel obce. Tento návrh byl přijat všemi přítomnými členy OZ.

 

  1. OZ po dohodě odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy, že počet členů nově zvoleného zastupitelstva po komunálních volbách, zůstane na stávajícím počtu sedmi členů.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na schválení dotace ve výši 100.000,-Kč od Krajského úřadu Pardubice,určenou na výstavbu chodníků v obci Biskupice,II.etapa.K návrhu nebylo připomínek a byl jednohlasně schválen.Rozpočtová změna č.3/2014.

 

  1. Starosta obce seznámil členy oz s prací a činností kontrolního a finančního výboru,oba výbory si řádně plní své povinnosti.Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

            ověřovatelé zápisu :

zapisovatel :                                                                                    starosta obce                                                                                                     

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.6.2014

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

  1. S c h v a l u j e :  1. Přijmutí nového zaměstnance p. Žídek

                                    

                                         2. Protažení vyústění podpovrchového svodu dešťových vod

       

                             3. Odpověď na dopis p.Drášila

 

                                   4.  Uvolnění finanční 10 000,-Kč na organizaci srazu rodáků a přátel                   

                                        obce

                                 

                                   5. Počet členů nově zvoleného zastupitelstva obce po komunálních    

                                       volbách 7

 

                                   6. Dotace ve výši 100.000,-Kč na výstavbu chodníků   v obci,

                                       rozpočtová změna č. 3/2014   

 

 

   

 B) Bere na vědomí: 1. Ukončení pracovního poměru s p. Lűmelem

                                       

                                         2. Práci a činnost kontrolního a finančního výboru                         

                                                                        

                      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                                                starosta obce