Zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2014

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.3.2014

 

Účast :Běhounek,Vačíček J.,Vašíčková,Miller,Vašíček A.

 

            Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

 

Program :  1.) Zahájení

                    2.) Příspěvek Mikroregionu Železné hory

                    3.) Projednání pracovníka od Úřadu práce

                    4.) Informace-zahájení výstavby chodníků v obci,II.etapa

                    5.) Práce finančního a kontrolního výboru 

                         

 

                    Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro

      práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček J. a p.Vašíček A..Ověřovatelé

     zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller a p.Vašíčková.Zapisovatelem byl určen p.

     Miller.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na příspěvek Mikroregionu Železné hory na rok 2014 ve výši 560,-Kč.K návrhu nebylo připomínek a byl jednohlasně schválen.Rozpočtová změna č.1/2014.

 

  1. Místostarosta obce p.Miller přednesl návrh na přijetí pracovníka od Úřadu práce na udržování čistoty obce (sečení,odklízení listí aj.).Obecní zastupitelstvo po projednání ukládá starostovi obce,aby zjistil podmínky pro přijetí pracovníka na Úřadu práce v Chrudimi.

 

 

  1. Starosta obce seznámil přítomné s připravovanou výstavbou chodníků v obci Biskupice,jedná se II.etapu výstavby,která bude realizovaná po odsouhlasení a přijetí dotace od Krajského úřadu Pardubice.Obecní zastupitelstvo po projednání vzalo na vědomí.

 

 

  1. Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s prací finančního a kontrolního výboru,oba výbory si řádně plní své povinnosti a členové obecního zastupitelstva vzali na vědomí.

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28.3.2014

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

Zapisovatel :                                                                                  starosta obce

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupcích konaného dne 28.3.2014

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

A ) S c h v a l u j e :

 

1. Příspěvek Mikroreginu Železné hory ve výši  560,- Kč,rozp.změna č.1/2014

                                                     

 

 

 

B ) B e r e    n a    v ě d o m í :

 

  1. Připravovaná II.etapa výstavby chodníků v obci

 

  1. Práci finančního a kontrolního výboru

 

 

 

 

 

C ) U k l á d á     s t a r o s t o v i     o b c e

 

1.    Zjistit podmínky pro přijetí pracovníka od ÚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                          starosta obce