Zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2013

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.12.2013

 

 

Účast : Běhounek,Miller,Vašíček A.,Vašíčková I.,Vašíček J.

 

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

 

Program : 1. Zahájení

                   2. Rozpočet na rok 2014

                   3. Plán inventur

                   4. Práce kontrolního a finančního výboru

 

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíčke A.a p.Vašíček J..Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller a p.Vašíčková I.Zapisovatelem byl určen p.Miller.

 

  1. Místostarosta p.Miller přednesl návrh rozpočtu na rok 2014.Obecní zastupitelstvo po projednání návrhu rozpočtových příjmů 835.400,- Kč a návrhu rozpočtových výdajů 919.000,- Kč neměl nikdo přítomný připomínek a návrh rozpočtu na rok 2014 byl všemi hlasy schválen.

 

  1. Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s Plánem inventur pro rok 2013.Členové obecního zastupitelstva vzali na vědomí.

 

  1. Místostarosta obce seznámil přítomné s prací a činností kontrolního a finančního výboru.Kontrolní i finanční výbor si plní řádně své povinnosti a členové obecního zastupitelstva vzali na vědomí.

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28.12.2013..

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu :

                                                                                                      starosta obce

zapisovatel :

 

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.12.2013

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

A)    S c h v a l u j e :    Rozpočet na rok 2014 – příjmy 835.400,- Kč

                                                                               

                                                                         -  výdaje  919.000,- Kč

 

   

                                       

                                                                  

                                                                        

                      

       B) B e r e   n a    v ě d o m í :

                                         1. Plán inventur pro rok 2013

                                         2. Práci a činnost kontrolního a finančního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                                                starosta obce