Zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2014

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 26.9.2014

 

 

Účast : Běhounek,Miller J.st.,Vašíček A.,Miller J.ml.,Vašíčková I

 

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

 

Program : 1. Zahájení

                   2. Žádost o bezúplatném převodu majetku

                   3. Kontrola na VZP

                   4. Předání polních cest HC 2 a VC 2

                   5. Práce a činnost kontrolního a finančního výboru

 

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček A. a p.Miller J st.Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller J ml. a p.Vašíčková I.Zapisovatelem byl určen p.Miller J.ml.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na bezúplatné nabytí pozemku nově označeného jako p.p.č.389/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 148 m2 v obci Biskupice a k.ú. Biskupice u Ronova nad Doubravou z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Biskupice,který je zastavěn chodníkem.K návrhu nebylo připomínek a byl všemi hlasy schválen.

 

  1. Místostarosta p Miller J.ml. seznámil přítomné s tím,že dne 22.7.2014 proběhla kontrola na VZP v Chrudimi,které se zúčastnil p.starosta Běhounek a p.Teláková,účetní obce.Po přečtení výsledku zprávy-bez závad,vzalo obecní zastupitelstvo na vědomí.

 

  1. Starosta obce seznámil přítomné s předáním stavby polních cest HC 2 a VC 2,které proběhlo 15.8.2014.Jedná se o přejímku investora od zhotovitele – STRABAG a.s.,provedený odvodňovací příkop,který bude řádně plnit svoji funkci.Obecní zastupitelstvo po projednání a přečtení zápisu z dokončení stavby bere na vědomí.

 

 

  1. Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s prací kontrolního a finančního výboru.Kontrolní i finanční výbor si řádně plní své povinnosti a členové obecního zastupitelstva vzali na vědomí.

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 26.9.2014.

 

ověřovatelé zápisu :                                                                          starosta obce

 

zapisovatel :

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 26.9.2014

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

  1. S c h v a l u j e :   

                                  Bezúplatné nabytí pozemku nově označeného jako p.p.č. 389/3

                                  ostatní plocha – jiná plocha o výměře 148m2 v obci Biskupice

                                  a k.ú.Biskupice u Ronova nad Doubravou z vlastnictví Pardubického

                                  kraje do vlastnictví obce Biskupice                                            

                                                                         

 

   

                                        

 

 

       B) B e r e    n a     v ě d o m í :

 

                                         1. Zprávu z kontroly na VZP Chrudim

                                         2. Předání polních cest HC 2 a VC 2

      3. Práci a činnost kontrolního a finančního výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta   obce                                                                                             starosta obce