Zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2014

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 22.5.2014

 

 

Účast :Běhounek,Vašíček J.,Vašíčková,Miller,Vašíček A.,

 

            Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

Program :  1.) Zahájení

                    2.) Smlouva s EKO KOM a.s.

                    3.) Hospodaření obce Biskupice za rok 2013

                    4.) Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2013

                    5.) Dotace na Volby do EP

                    6.) Sečení škarp ke Kněžicům

   

                    Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

 1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro

      práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček J. a p.VašíčekA..Ověřovatelé

     zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller a p.Vašíčková.Zapisovatelem byl určen p.

     Miller.

 

 1. Starosta obce přednesl návrh na uzavření smlouvy s EKO KOM a.s.Praha.jedná se o třídění a využívání odpadů a následná odměna pro obec,která toto třídění zajišťuje.K návrhu nebylo připomínek a byl všemi hlasy schválen.

 

 1. Starosta obce p. Běhounek přednesl návrh na schválení hospodaření obce Biskupice za rok 2013.Obecní zastupitelstvo po projednání jednohlasně schválilo hospodaření obce za rok 2013 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce s výhradami,na základě nichž přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků.

 

 1. Místostarosta obce p.Miller J.ml. přednesl návrh na schválení závěrečného účtu obce Biskupice za rok 2013.Obecní zastupitelstvo po projednání a bez připomínek  závěrečný účet obce všemi hlasy schválilo.Zároveň bylo seznámeno s účetní závěrkou obce (výkaz zisku a ztrát,rozvaha).

 

 1. Starosta obce seznámil přítomné s dotací určenou na úhradu nákladů na volby do Evropského parlamentu ve výši 18.000,- Kč.Rozpočtová změna č.2/2014 byla bez připomínek všemi hlasy schválena.

 

 1. Starosta obce seznámil přítomné s možností uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,Doubravice 98,Pardubice,na sečení škarp ke Kněžicům,které by bylo provedeno v měsíci červnu dle objednávky.Obecní zastupitelstvo po projednání jednohlasně schválilo.

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 22.5.2014.

 

Ověřovatelé zápisu :

Zapisovatel :                                                                                  starosta obce

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupcích konaného dne 22.5.2014

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

A ) S c h v a l u j e :

 

 1. Uzavření smlouvy s EKO KOM a.s.

 

 1. Hospodaření obce Biskupice za rok 2013

 

 1. Závěrečný účet Biskupice za rok 2013

 

 1. Dotaci na volby do EP ve výši 18.000,- Kč,rozpočtová změna č.2/2014

 

 1. Uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,Doubravice

                                                       

                 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                          starosta obce