Zasedání zastupitelstva obce dne 20.8.2013

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 20.8.2013

Účast : Běhounek,Miller J.,Vašíček J.,Vašíček A.,Vašíčková I.

 

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

Program : 1. Zahájení

                   2. Program na roky 2013-2017

                   3. Výběr firmy

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

1.      Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček A.,a p.Vašíček J.Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller J.a p.Vašíčková I.Zapisovatelem byl určen p.Miller J.

 

2.      Staosta obce přednesl návrh na program pro roky 2013-2017.

a)      Program na výstavbu chodníků v obci

2013-zahájení výstavby-předpokládané náklady 400.000,-Kč

2014-pokračování výstavby chodníků-předpokládané náklady 300.000,-Kč

2015-výstavba  a dokončení chodníků v obci-předpokládané náklady 200.000,-Kč

b)      2016-program na odizolování obecní kaple-předpokládané náklady 500.000,-Kč

c)      2017-program na vybudování protipožární nádrže v obci-předpokládané náklady 1.000.000,-Kč

 

3.      Místostarosta obce p.Miller J. přednesl návrh na schválení firmy Kodeš-STAVO,Třemošnice,aby zajistila výstavbu chodníků v obci Biskupice.Obecní zastupitelstvo po projednání bez námitek schválilo.

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání oz v Biskupicích dne 20.8.2013.

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Zapisovatel :                                                                                    starosta obce

 

U s n e s e n í

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 20.8.2013

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

A)     S c h v a l u j e :

 

a)      Program na výstavbu chodníků v obci Biskupice

2013 – zahájení – I. etapa – výstavby chodníků v obci Biskupice

(předpokládané náklady 400.000,- Kč)

2014 – pokračování – II.etapa – výstavby chodníků v obci Biskupice

(předpokládané náklady 300.000,- Kč)

2015 – pokračování – III.etapa – výstavby a dokončení chodníků v obci Biskupice

(předpokládané náklady 200.000,- Kč)

 

 

b)      2016 – program na odizolování obecní kaple v Biskupicích

(předpokládané náklady 500.000,- Kč)

 

 

c)      2017 – program na vybudování protipožární nádrže v Biskupicích

(předpokládané náklady 1.000.000,- Kč)

 

 

d)      Fi.Kodeš-STAVO,Třemošnice na výstavbu chodníků v obci Biskupice

 

 

 

 

místostarosta                                                                          starosta obce