Zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2013

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 19.10.2013

 

Účast :Běhounek,Polák,Vačíček J.,Vašíčková,Miller,Vašíček A.

 

            Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva.

 

Program :  1.) Zahájení

                    2.) Zpráva z dílčího přezk.hosp.obce

                    3.) Výstavba chodníků v obci

                    4.) Dotace na Volby do PS PČR

                    5.) Nákup a zřízení dopravních zrcadel  

                    6.) Práce finančního a kontrolního výboru     

 

                    Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

1.      Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro

      práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Polák a p.Vašíček A..Ověřovatelé

     zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller a p.Vašíčková.Zapisovatelem byl určen p.

     Miller.

 

2.      Starosta obce seznámil přítomné s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2013,které provedli pracovníci KÚ Pardubice dne 4.10.2013.Po přečtení zprávy vzali členové obecního zastupitelstva na vědomí.

 

3.      Místostarosta obce p.Miller přednesl návrh na předpokládané náklady na výstavbu chodníků v obci + projektovou dokumentaci ve výši 260.000,-Kč.Rozpočtová změna č.4/2013 byla po projednání schválena.

 

 

4.      Starosta obce seznámil přítomné s dotací určenou na Volby do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 24.100,-Kč.Rozpočtová změna č.5/2013 byla všemi hlasy schválena.

 

5.      Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s cenovou nabídkou na zřízení dopravních zrcadel v obci.Cena by neměla přesáhnout 30.000,-Kč a rozpočtová změna č. 6/2013 byla po projednání schválena.

 

6.      Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s prací finančního a kontrolního výboru,oba výbory si řádně plní své povinnosti a členové obecního zastupitelstva vzali na vědomí.

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 19.10.2013.

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Zapisovatel :                                                                                  starosta obce

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupcích konaného dne 19.10.2013

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

A ) S c h v a l u j e :

 

1.      Rozpočtová změna č. 4/2013 – výstavba chodníků v obci       260.000,-Kč

 

2.      Rozpočtová změna č. 5/2013 -  dotace na Volby do PS PČR   24.100,- Kč                                                       

 

3.   Rozpočtová změna č .6/2013 -  zřízení dopravních zrcadel      30.000,- Kč

                                                     

 

 

B ) B e r e    n a    v ě d o m í :

 

1.      Zprávu z dílčího přezkoumání obce za rok 2013

 

2.      Práci finančního a kontrolního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                          starosta obce