Zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2015

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 18.4.2015

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Vašíčková Ivana,Vašíček Aleš

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Ivanu Vašíčkovou a Aleše Vašíčka a zapisovatelem Ladislava Běhounka

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

4-0-0

 

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné a návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.

 

Program zasedání

1.   Žádost o pronájem pozemku

2.   Stavební záměr-chodníky

3.   Otevírání obálek-územní plán obce

4.   Nákup ,,Party stanu‘‘

5.   Práce finančního a kontrolního výboru

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

4-0-0

 

1.   Žádost o pronájem pozemku

 

Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva se žádostí pana Bednaříka,který má zájem o pronájem obecního pozemku.Členové obecního zastupitelstva se po důkladném projednání dohodlo,že vyvolá schůzku na místě samém.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 

 

2.   Stavební záměr-chodníky

 

Starosta obce přednesl návrh na vypracování jednoduchého stavebního záměru na umístění chodníku.Na vypracování navrhl pana ing.Jiřího Kejvala,Bylany,Kutná Hora.Jiný návrh nebyl ze strany členů obecního zastupitelstva předložen.

Hlasování o vypracování stavebního záměru:

4-0-0

 

 

3.   Otevírání obálek-územní plán obce

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení firmy na vypracování územního plánu obce Biskupice.

1.nabídka byla doručena 31.3.2015-fi.A-Projekt Pardubice

obálka otevřena 18.4.2015 ve 20.15h,cenová nabídka 80.000,- Kč,nejsou plátci DPH

2.nabídka byla doručena 8.4.2015-fi.Regio Hradec Králové

obálka otevřena 18.4.2015 ve 20.34h,cenová nabídka 127.050,- Kč s DPH

3.nabídka byla doručena 15.4.2015-fi.Aurum Pardubice

obálka otevřena 18.4.2015 ve 20.42h,cenová nabídka 161.172,- Kč s DPH

Členové obecního zastupitelstva se jednohlasně usnesli pro firmu A-Projekt Pardubice.

Hlasování o vypracování územního plánu obce:

4-0-0

 

4.   Nákup ,,Party stanu‘‘

 

Místostarosta přednesl návrh na nákup party stanu na akce pořádané obcí(srazy rodáků obce,dětský den aj.).Obecní zastupitelstvo se usneslo na částce do 30.000,- Kč.K návrhu nabyly vzneseny žádné protinávrhy.RO č.3/2015

Hlasování o nákupu party stanu:

4-0-0

 

5.   Práce finančního a kontrolního výboru

 

Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s prací a činností finančního a kontrolního výboru.Oba výbory si řádně plní své povinnosti.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 18.4.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích ze dne 18.4.2015

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

 

 

 

Schvaluje :  1. vypracování stavebního záměru – chodníky-p.ing.Kejval

 

                     2. vypracování územního plánu obce fi. A-Projekt Pardubice

 

                     3. nákup Party stanu ve výši do 30.000,- Kč

 

 

Bere na vědomí :

                    

1.      žádost o pronájem pozemku

 

2.      práci a činnost finančního a kontrolního výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta obce                                                                              starosta obce