Zasedání zastupitelstva obce dne 17.7.2013

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.7.2013

 

 

Účast : Běhounek,Vašíček J.,Miller ml.,Vašíčková.

 

Bylo přítomno 4 členové obecního zastupitelstva.

 

 

 

Program : 1. Zahájení

                   2. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz                

                       systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

                       komunálních odpadů

                   3. Schválení dotace od Programu obnovy venkova

 

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Běhounek. a pí. Vašíčková..Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller ml. a p.Vašíček J.Zapisovatelem byl určen pan Vašíček J.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tento návrh byl schválen, pro schválení tohoto návrhu hlasovali všichni přítomní členové OZ.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh obecnímu zastupitelstvu na dotaci z Programu obnovy venkova na výstavbu chodníku ve výši 150 000,- Kč.Návrh byl všemi hlasy schválen.

 

 

.

           Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání OZ v Biskupicích dne 17.7.2013.

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu :                                                                          starosta obce

 

 

zapisovatel :

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.7.2013

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

A)    S c h v a l u j e : 1. Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2013 O místním poplatku za                provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

                           

 

 

 

                                        2. Dotace z Programu obnovy venkova na výstavbu chodníků

                                            v obci Biskupice ve výši 150.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                                                starosta obce