Zasedání zastupitelstva obce dne 17.2.2015

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.2.2015

 

 

Účast  :  Běhounek,Miller J.ml.,Vašíčková,Vašíček A.,Blaschke J.

 

               Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

 

Program :   1.) Zahájení

                    2.) Územní plán obce

                    3.) Smlouva o spolupráci při zabezpeč.PO

                    4.) Žádost o odkoupení pozemků

                    5.) Nabídka na svoz biologického odpadu

                    6.) Pokračování výstavby chodníků v obci (IV.etapa)

                    7 ) Příspěvěk Mikroregionu Železné hory

                    8 ) příspěvek MŠ Ronov nad Doubravou  

                 Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

                  5 – 0 – 0   

 

1.      Schůzi zahájil starosta obce p.Miller přivítáním přítomných.Do komise pro

      práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Blaschke a p.Vašíček A.Ověřovatelé

     zápisu byli navrženi a schváleni p.Běhounek a p.Vašíčková.Zapisovatelem byl

     určen p.Miller.

                 5 – 0 – 0

 

2.      Starosta obce přednesl návrh na pořízení a vypracování Územního plánu obce

Biskupice.Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo s tím,že obec Biskupice

bude v tomto jednání zastupovat místostarosta p. Běhounek.

5 – 0 – 0     

 

3.      Starosta obce seznámil přítomné se smlouvou o spolupráci při zabezpečování

požární ochrany mezi Městem Ronov nad Doubravou a obcí Biskupice.

Členové obecního zastupitelstva po projednání všemi hlasy schválili.

5 – 0 – 0

 

4.      Starosta obce seznámil přítomné se žádostí p.Drášila o odkoupení 2 pozemků v k.ú.

Biskupice u Ronova nad Doubravou.Členové obecního zastupitelstva po důkladném projednání s prodejem nesouhlasí.Do budoucna obec zvažuje tyto

komunikace rekonstruovat.

0 – 5 – 0

 

5.      Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s nabídkou od fi. AVE CZ

Čáslav s možností svozu biologického odpadu.Členové obecního zastupitelstva

bez připomínek vzali na vědomí.

 

6.      Starosta obce přednesl návrh na pokračování výstavby chodníků v obci,

IV. etapa – do středu obce.Obecní zastupitelstvo po projednání bez námitek

schválilo přípravu na vypracování projektové dokumentace obce Biskupce

5 – 0 – 0

7.      Starosta obce přednesl návrh na příspěvek Mikroregionu Železné hory v celkové výši 810,- Kč pro rok 2015.Členové obecního zastupitelstva neměli žádných připomínek.RO č.1/2015.

5-0-0

 

8.      Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva,že byl uhrazen příspěvek mateřské školce Ronov nad Doubravou ve výši 8.000,- Kč,který byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 29.12.2014.RO 2/2015.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 17.2.2015.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

Zapisovatel :                                                                                                 starosta obce