Zasedání zastupitelstva obce dne 17.10.2014

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.10.2014

 

 

Účast :Běhounek,Miller J.ml.,Vašíčková,Vašíček A.,Vašíček J

 

            Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

 

Program :  1.) Zahájení

                    2.) Dotace na Volby do Zastupitelstev obcí

                    3.) Prodloužení kanalizace v Dolích

                    4.) Balíčky pro děti-Mikuláš

                    

 

                    Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Běhounek přivítáním přítomných.Do komise pro

      práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček J. a p.Vašíček A.Ověřovatelé

     zápisu byli navrženi a schváleni p.Miller a p.Vašíčková.Zapisovatelem byl určen p.

     Miller.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na schválení dotace určené na úhradu nákladů na volby do Zastupitelstev obcí ve výši 20.000,- Kč.Rozpočtová změna č.4/2014 byla bez připomínek všemi hlasy schválena.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na schválení možnosti  prodloužení kanalizace(na odvod dešťové vody)v Dolích.P. starosta oslovil p.Šťastného,Žleby,který po shlédnutí situace odhadl předpokládanou cenu prací na 72.000,- Kč..Obecní zastupitelstvo po projednání rozpočtovou změnu č.5/2014 schválilo.

 

  1. Místostarosta p.Miller J.ml.přednesl návrh na schválení balíčků pro děti – Mikuláš.Hodnota balíčku bude do 100,- Kč,počet balíčků zhruba 35 ks.Členové obecního zastupitelstva bez připomínek schválili.

 

 

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.10.2014

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

Zapisovatel :                                                                                  starosta obce

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.10.2014

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

A ) S c h v a l u j e :

 

 

  1. Dotaci na volby do Zastupitelstev obcí ve výši 20.000,- Kč,rozpočtová změna č. 4/2014

 

 

  1. Prodloužení kanalizace v Dolích,cena 72.000,- Kč,rozpočtová změna č. 5/2014

 

 

  1. Balíčky pro děti – Mikuláš

 

 

 

 

                   

 

 

                                                       

                

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

místostarosta                                                                          starosta obce