Zasedání zastupitelstva obce dne 10.5.2013

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 10.5.2013

 

Účast : Běhounek,Vašíček J.,Vašíčková I.,Miller J.,Vašíček A.

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva.

Program : 1. Zahájení

                    2. Hospodaření obce Biskupice za rok 2012

                    3. Dotace na volbu Prezidenta ČR

                    4. Příspěvek Mikroregionu Železné hory

                    5. Kontrola na OSSZ Chrudim

                    6. Práce finančního a kontrolního výboru

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

1.      Schůzi zahájil starosta obce přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíček J. a p.Vašíček A.Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Vašíčková I. a p.Miller.Zapisovatelem byl určen p.Miller J.ml.

 

2.      Starosta obce p.Běhounek seznámil přítomné s přezkoumáním hospodaření obce Biskupice za rok 2012.Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce s výhradami,na základě nichž přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků.Zároveň bylo seznámeno s účetní závěrkou obce(rozvaha,výkaz zisku a ztrát).

 

3.      Místostarosta obce seznámil přítomné s dotací na úhradu nákladů na volbu Prezidenta České republiky ve výši 24.200,- Kč.Rozpočtová změna č. 1/2013 byla jednohlasně schválena.

 

4.      Starosta obce přednesl návrh na příspěvek Mikroregionu Železné hory ve výši 530,-Kč.K návrhu nebylo žádných připomínek a byl jednohlasně schválen.Rozpočtová změna č.2/2013.

 

5.      Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s tím,že proběhla dne 19.3.2013 kontrola na OSSZ v Chrudimi,které se zůčastnila účetní obce a pan starosta.Po přečtení zprávy z OSSZ Chrudim – bez závad,obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

 

6.      Starosta obce seznámil přítomné s prací kontrolního a finančního výboru,oba výbory si své povinnosti řádně plní.Členové obecního zastupitelstva vzali na vědomí.

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání oz v Biskupicích dne 10.5.2013.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Zapisovatel :                                                                           starosta obce