Zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2014

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 29.12.2014

 

 

Účast : Běhounek,Miller Jaroslav ml.,Vašíček A.,Blaschke Jitka

 

Byli přítomni 4 členové obecního zastupitelstva.

 

Program : 1. Zahájení

                   2. Rozpočet na rok 2015

                   3. Plán inventur pro rok 2014

                   4. Zastoupení při jednáních s MŽH Ronov nad Doubravou

                   5. Příspěvek MŽH na rok 2015

                   6. Návrh rozpočtu MŽH na rok 2015

                   7. Územní plán obce Biskupice

                   8. Pokračování výstavby chodníků v obci

                   9. Příspěvek na dítě v Mateřské školce Ronov n.D.

                  10. Parkování nákl.automobilu v obci

                  11. Vykonání obecně prospěšných prací 

                  12. Práce kontrolního a finančního výboru

 

Návrh programu byl všemi hlasy schválen.

 

 

  1. Schůzi zahájil starosta obce p.Miller J.ml. přivítáním přítomných.Do komise pro práci s usnesením byli navrženi a schváleni p.Vašíčkek A.a p.Miller J.Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p.Běhounek a p.Blaschke.Zapisovatelem byl určen p.Miller.

 

  1. Starosta obce p.Miller přednesl návrh rozpočtu na rok 2015.Obecní zastupitelstvo po projednání návrhu rozpočtových příjmů 842.300,- Kč a návrhu rozpočtových výdajů 791.000,- Kč neměl nikdo přítomný připomínek a návrh rozpočtu na rok 2015 byl jednohlasně schválen.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na Plán inventur pro rok 2014.Členové obecního zastupitelstva po přečtení a projednání všemi hlasy schválili.

 

  1. Starosta obce přednesl návrh na zastupování při jednáních s Mikroregionem Železné hory.Navržen a schválen všemi hlasy byl místostarosta obce p.Běhounek.

 

  1. Místostarosta obce přednesl návrh na výši příspěvku Mikroregionu Železné hory,

15,- Kč za občana trvale hlášeného v obci.Obecní zastupitelstvo po projednání bez námitek a připomínek všemi hlasy schválilo.

 

 

  1. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Mikroregionu Železné hory Ronov n.D.Obecní zastupitelstvo po projednání vzalo na vědomí.

 

 

  1. Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva s možností vypracování územního plánu obce Biskupice.Byl kontaktován pan Havlík.Obecní zastupitelstvo po projednání ukládá místostarostovi obce p. Běhounkovi,aby zjistil,jak postupovat se žádostí o vypracování územního plánu obce.

 

      8.  Místostarosta obce seznámil přítomné s postupem pokračování výstavby chodníků v   

           obci v roce 2015.Byla podána žádost o dotaci.Obecní zastupitelstvo po projednání

           vzalo na vědomí.

 

9.   Starosta obce přednesl návrh na příspěvek pro Mateřskou školku v Ronově nad

      Doubravou.Výše příspěvku je 2.000,- Kč na dítě z obce Biskupce.K návrhu nebylo

      námitek ani připomínek a byl jednohlasně schválen.

 

10. Obecní zastupitelstvo projednalo parkování nákladního automobilu pana Senetzkého

      v obci a s tímto nesouhlasí.Ukládá starostovi obce,aby byl na firmu zaslán dopis se

      žádostí o vyjádření.

 

11. Starosta obce přednesl návrh na možnost výkonu 200 h obecně prospěšných prací

      panu Davidu Platošovi.Obecní zastupitelstvo po projednání bez námitek a připomínek

      schválilo.

   

12. Místostarosta obce seznámil přítomné s prací a činností kontrolního a finančního

      výboru.Kontrolní i finanční výbor si plní řádně své povinnosti a členové obecního

      zastupitelstva vzali na vědomí.

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo v Biskupicích přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 29.12.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu :

                     

 

 

                                                                                                     starosta obce

zapisovatel :

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 29.12.2014

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

  1. S c h v a l u j e  :  1.  Rozpočet na rok 2015 – příjmy  842.300,- Kč

                                                                              

                                                                             - výdaje  791.000,- Kč

 

                                    2. Plán inventur pro rok 2014

                                    3. Příspěvek MŽH ve výši 15,-Kč / občana

                                    4. Zastupování obce p.Běhounkem na jednáních MŽH

                                    5. Příspěvek Mateřské školce Ronov n.D.ve výši 2.000,- Kč na dítě

                                    6. Vykonání 200 h prospěšných prací Davidu Platošovi

 

                            

                      

       B) B e r e   n a   v ě d o m í  :

 

                                           1. Postup pokračování s výstavbou chodníků v obci

                                           2. Návrh rozpočtu MŽH pro rok 2015

                                           3. Práci a činnost kontrolního a finančního výboru

 

       C) U k l á d á   s t a r o s t o v i   o b c e :

 

                                           -  zaslat na fi.pana Senetzkého dopis,aby v obci neparkoval

                                              s nákladním vozidlem

 

 

 

      D) U k l á d á    m í s t o s t a r o s t o v i   o b c e :

 

  • zjistit,jak postupovat se žádostí na vypracování Územního

plánu obce Biskupice

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta obce                                                                                               starosta obce