Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.6.2017

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 28.6.2017

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Dinušová Jitka,Vašíčková Ivana,Vašíček Aleš

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Ivanu Vašíčkovou a Jitku Dinušovou a zapisovatelem Aleše Vašíčka.

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

5-0-0

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

 

Program zasedání

1.   Hospodaření obce Biskupice za rok 2016

2.   Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016

3.   Účetní závěrka obce Biskupice za rok 2016

4.   Přijmutí pracovníka na údržbu obce

 

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

5-0-0

 

1.   Hospodaření obce Biskupice za rok 2016

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení hospodaření obce Biskupice za rok 2016.Zůstatek na účtech k 31.12.201 činil 1.321.336,64 Kč.Zastupitelstvo obce po projednání všemi hlasy schválilo hospodaření obce za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce s výhradami,na základě nichž přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků.

 

Hlasování o hospodaření obce:

5-0-0

 

2.   Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016

 

Místostarosta obce přednesl návrh na schválení závěrečného účtu obce Biskupice za rok 2016.

Obecní zastupitelstvo po přečtení a projednání Závěrečného účtu obce Biskupice za rok 2016,který je součástí tohoto zápisu, nemělo připomínek a nebyl vznesen žádný jiný návrh.

  

Hlasování o závěrečném účtu obce:

5-0-0

 

 

3.   Účetní závěrka obce Biskupice za rok 2016

 

Starosta obce pan Miller přednesl návrh na schválení účetní závěrky obce Biskupice za rok 2016.Po předložení a přečtení rozvahy,výkazu zisku a ztrát a příloh, jiný návrh  nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen.

 

Hlasování o účetní závěrce obce:

5-0-0

 

4.     Přijmutí pracovníka na údržbu obce

 

Starosta obce p. Miller přednesl návrh na přijmutí pracovnice paní Andreu Všíčkovou na údržbu veřejných prostranství(sekání trávy,úklid listí,aj.)v obci Biskupice.Bude sepsána Dohoda o pracovní činnosti s dobou určitou a to od 1.7.2017 do 30.11.2017 a výše hrubé mzdy bude činit 5.500,- Kč/měsíc.K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

 

Hlasování o přijmutí pracovnice :

5-0-0

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 28.6.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

 

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Biskupice konaného dne 28.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

 

 

 

Schvaluje :  1. Hospodaření obce Biskupice za rok 2016

 

                       2. Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2016

 

                       3. Účetní závěrku obce Biskupice za rok 2016

 

                       4. Přijmutí pracovnice na údržbu zeleně v obci

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta obce                                                                              starosta obce