Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 15.3.2017

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 15.3.2017

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Vašíček Aleš,Miller Jaroslav st.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu pana Millera Jaroslava st. a Ladislava Běhounka a zapisovatelem Aleše Vašíčka.

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

4-0-0

 

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.

 

 

Program zasedání

1.   Nákup PC

2.   Sponzorský dar MŠ Ronov nad Doubravou

3.   Sponzorský dar ZO ČSV Ronov nad Doubravou

4.   Žádost o výměnu pozemku p.Drášil

5.   Chodník do vsi

 

 

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

4-0-0

 

1.   Nákup nového počítače

 

Starosta obce přednesl návrh na nákup nového počítače.Stávající počítač již nesplňuje podmínky pro správný chod obce.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o nákupu nového počítače :

4-0-0

 

2.   Sponzorský dar MŠ Ronov nad Doubravou

 

Starosta obce přednesl návrh na příspěvek Mateřské školce v Ronově nad Doubravou ve výši 2.000,- Kč.Jiný návrh nebyl ze strany členů obecního zastupitelstva předložen.

Hlasování o sponzorském daru MŠ Ronov nad Doubravou :

4-0-0

 

 

3.   Sponzorský dar ZO ČSV Ronov nad Doubravou

 

Starosta obce přednesl návrh na příspěvek ZO českého svazu včelařů v Ronově nad Doubravou ve výši 2.000,- Kč.Jiný návrh nebyl ze strany členů obecního zastupitelstva předložen.

Hlasování o sponzorském daru ZO ČSV Ronov nad Doubravou :

4-0-0

 

4.   Žádost o výměnu pozemku p.Drášil

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení výměny pozemku v poměru 1 : 1 panu Karlu Drášilovi. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o schválení výměny pozemku :

4-0-0

 

5.   Chodník do vsi

 

Místostarosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s plánovaným pokračováním výstavby chodníků v obci směrem do vsi.Pan místostarosta bude jednat se Silnicemi a osloví i ČEZ.O dalším jednání seznámí členy obecního zastupitelstva na příštím zasedání.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 15.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích ze dne 15.3.2017

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

Schvaluje :  1.   Nákup nového počítače   

 

2.      Sponzorský dar pro MŠ Ronov nad Doubravou ve výši 2.000,- Kč

 

3.      Sponzorský dar pro ZO ČSV Ronov nad Doubravou ve výši 2.000,- Kč

 

4.      Výměnu obecního pozemku 1 : 1 s panem Karlem Drášilem

 

 

 

 

Bere na vědomí :

 

1.      Jednání místostarosty obce ohledně chodníku do vsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místostarosta obce                                                                              starosta obce