Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného 17.2.2017

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.2.2017

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Vašíčková Ivana,Vašíček Aleš,Dinušová Jitka

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Ivanu Vašíčkovou a Ladislava Běhounka a zapisovatelem Aleše Vašíčka.

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

5-0-0

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné a návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.

 

Program zasedání

1.   Prodej akcií Bus Chrudim

2.   Dřevo ,,Babí důl“

3.   Studna u ,,Kosinů“

4.   Rozpočtové změny 2016

 

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

5-0-0

 

1.   Prodej akcií Bus Chrudim

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení prodeje akcií ve výši 26 ks Bus Chrudim.Jiný návrh ze strany členů obecního zastupitelstva nebyl předložen.

Hlasování o prodeji akcií :

5-0-0

 

2.   Dřevo ,,Babí důl“

 

Starosta obce přednesl návrh na prodej dřeva p.Aleši Vašíčkovi.Dřevo v ,,Babím dole“ je napadeno kůrovcem a smrkovou kulatinu by p.Vašíček použil na vazbu.Obecní zastupitelstvo po projednání nevzneslo žádný jiný návrh.  

Hlasování o prodeji dřeva :

5-0-0

 

 

 

3.   Studna u ,,Kosinů“

 

Místostarosta obce přednesl návrh na schválení vyčištění studny a opravu stávající pumpy u ,,Kosinů“.Vodu z této studny by využívali občané obce.Obecní zastupitelstvo po projednání nevzneslo jiný návrh.

Hlasování o schválení vyčištění a opravu studny :

5-0-0

 

 

4.   Rozpočtové změny 2016

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení rozpočtových změn za rok 2016.Rozpočtové příjmy ve výši 89.200,- Kč a rozpočtové výdaje ve výši 53.200,- Kč.K návrhu nebylo připomínek a jiný návrh nebyl předložen.

Hlasování o schválení rozpočtových změn 2016 :

5-0-0

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 17.2.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 17.2.2017

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

 

Schvaluje :  1. Prodej 26 ks akcií Bus Chrudim

                         

 

                     2. Prodej dřeva z lokality ,,Babí důl“

 

 

                     3. Vyčištění studny a opravu pumpy u ,,Kosinů“

 

 

                     4. Rozpočtové změny,p. 89.200,- Kč a v. 53.200,- Kč za rok 2016