Záměr - směna

Obec Biskupice

Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, okres Chrudim

IČO: 15054241

 

Oznámení o záměru obce Biskupice směnit pozemky

Obec Biskupice (dále jen „obec“) oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit vlastní pozemek p. č. 59, ostatní plocha, o výměře 32 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, za pozemek p. č. 61/7, zahrada, o výměře 32 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 1039, ve vlastnictví pana Jana Březiny, nar. 18. 8. 1978, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytem č. p. 79, 281 63 Krupá, vše zapsáno v katastrálním území Biskupice u Ronova nad Doubravou, obec Biskupice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim.

V souladu s výše uvedeným zákonem obec vyzývá občany, aby předali svoje připomínky k výše uvedenému záměru obce směnit výše uvedené nemovitosti na Obecní úřad Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, okres Chrudim, a to písemně nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Záměr bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26. 11. 2018 od 19:00.

V Biskupicích dne 10. 11. 2018

Petr Hušek

starosta obce, v.r.