Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 25.5.2017

Z á p i s

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 25.5.2017

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

          Zasedání zastupitelstva obce Biskupice bylo zahájeno starostou obce p.Jaroslavem Millerem přivítáním přítomných a s konstatováním,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce z celkového počtu 7,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Účast : Miller Jaroslav,Běhounek Ladislav,Vašíček Aleš,Dinušová Jitka

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

          Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Dinušovou a Ladislava Běhounka a zapisovatelem Aleše Vašíčka.

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele:

4-0-0

 

Schválení programu zasedání

          Starosta obce seznámil přítomné a návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy.

Program zasedání

1.   Smlouva o poskytnutí dotace na zahradní techniku

2.   Zastoupení obce Biskupice,vybudování vrtu na vodu

3.   Koupě ½ domu č.p.21

4.   Nákup nového kontejneru na sběr odpadů

5.   Možnost získání zaměstnance

6.   Práce a činnost finančního a kontrolního výboru

 

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva:

4-0-0

 

1.   Smlouva o poskytnutí dotace na zahradní techniku

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova,účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Pořízení zahradní techniky na údržbu zeleně v obci“ ve výši 231.000,- Kč.Obecní zastupitelstvo po projednání jiný návrh nepředložil.

Hlasování o smlouvě o poskytnutí dotace na zahradní techniku :

4-0-0

 

2.   Zastoupení obce Biskupice,vybudování vrtu na vodu

 

Starosta obce přednesl návrh na zastoupení obce Biskupice panem Togelem na vytvoření podkladů k výběrovému řízení na vybudování vrtu na vodu v obci Biskupice.Obecní zastupitelstvo po projednání nevzneslo žádný jiný návrh.  

Hlasování o zastupování obce Biskupice panem Togelem :

4-0-0

 

 

 

3.   Koupě ½ domu v Biskupicích č.p.21

 

Starosta obce přednesl návrh na koupi ½ domu v Biskupicích č.p.21 ve výši 370.000,- Kč.Současným vlastníkem je K2 reality s.r.o.zastoupená Jiřím Brachem-na základě plné moci dále jen „společnost RE/MAX K2.Obec by využívala prostory na uložení zahradní techniky aj.Byla sepsána Dohoda o složení blokovacího depozita a bylo složeno 30.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo po projednání nevzneslo jiný návrh.

Hlasování o koupi ½ domu v Biskupicích č.p.21 :

4-0-0

 

 

4.   Nákup nového kontejneru na sběr odpadů

 

Starosta obce přednesl návrh na schválení nákupu nového kontejneru na sběr odpadů v obci.Současný kontejner již nevyhovuje.V jednání je cenová nabídka od fi.Multitec.K návrhu nebylo připomínek a jiný návrh nebyl předložen.

Hlasování o nákupu nového kontejneru na sběr odpadů :

4-0-0

 

5.   Možnost získání zaměstnance

 

Starosta obce seznámil přítomné s možností získání zaměstnance,paní Andreu Vašíčkovou.Je třeba

zjistit,za jakých podmínek by zaměstnání bylo možné,aby vyhovovalo oběma stranám.Obecní zastupitelstvo po projednání uložilo místostarostovi obce panu Běhounkovi,aby zjistil podmínky.

Obecní zastupitelstvo ukládá místostarostovi obce

 

6.   Práce a činnost finančního a kontrolního výboru

 

Starosta obce seznámil přítomné s prací finančního a kontrolního výboru s konstatováním,že oba výbory si řádně plní své povinnosti.Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích dne 25.5.2017.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

Zapisovatel :                                                                                                    starosta obce

U s n e s e n í

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích konaného dne 25.5.2017

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání :

 

 

 

 

 

Schvaluje :  1. Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova,účelové poskytnutí

                         investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci

                         „Pořízení zahradní techniky na údržbu zeleně v obci“ ve výši 231.000,- Kč

                         

 

                     2. Zastoupení obce p.Togelem,vybudování vrtu na vodu

 

 

                     3. Koupi ½ domu v Biskupicích č.p.21 ve výši 370.000,- Kč

 

 

                     4. Nákup nového kontejneru na sběr odpadů

 

 

 

Ukládá místostarostovi obce :

 

-          zjištění podmínek pro možného zaměstnance

 

 

 

Bere na vědomí :

 

                      -    práci a činnost finančního a kontrolního výboru

 

                     

 

 

 

                    

        

 

místostarosta obce                                                                                      starosta obce