Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65

 

 

              dle rozdělovníku

 

 

 

Váš dopis značky:                                 Naše značka:                          Vyřizuje:                                             PRAHA:

                                                                  180/ENV/15                            Ing. Říčan/l.2486                                5. 1. 2015

 

 

          Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

 

Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o  zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce. Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: Jan.Rican@mzp.cz.

 

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy ode dne, kdy bude koncepce zveřejněna na úřední desce posledního kraje. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:

  1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.

 

  1. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící
    se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být
ve vyjádření uvedeno zejména následující:

  1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit
    nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).
  2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení,
    resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě).

 

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA 
na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K.

 

Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím emailu.

 

Oznámení koncepce na CD obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností
a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.

 

Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 715, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

 

Příloha:

Oznámení koncepce na CD

 

 

Ing. Petr SLEZÁK v. r.

pověřen dočasným zastupováním

při výkonu činností ředitele odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

a integrované prevence