Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Biskupice

 

Jaroslav Miller

 

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny        Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.října 2017

v obci Biskupice

 

 V souladu s ustanovením § 15 odst.1 a 2  zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění  některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j i    v o l i č e ,

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne :

 

20.října  2017  od 14.00 hod. do 22.00 hod.

21.října  2017  od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

 

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost obecního úřadu.

 

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

České republiky platným občanským průkazem  nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno.

 

 

  1. Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským

průkazem,může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území

České republiky,popř. v jakémkoli zváštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

 

 

  1. Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu)

      nejpozději  v úterý 17.října 2017,v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební  

      místnosti.

 

 

 

 

V Biskupicích dne 3.10.2017                                                     ………………………

                                                                                                         Jaroslav Miller

                                                                                                          starosta obce