Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2013

15.07.2014 21:40

Závěrečný účet obce Biskupice za rok 2013

 

 

Rozpočet obce na rok 2013

           

                        Schválený                  Upravený                  Skutečnost

Příjmy:           703.800,-                     853.800,-                  1.050.967,94

Výdaje:          657.000,-                     985.600,-                     933.864,67

Financování: - 46.800,-                     131.800,-                  - 117.103.27

 

Saldo příjmů a výdajů:   117.103,27

 

Rozpočtová opatření

 

-  v roce 2013  bylo provedeno celkem 6 rozpočtových změn

 

Zůstatky na účtech 31.12.2013

 

1.BÚ – ČS a.s         340.326,15 Kč

2.ČNB                      64.894,89 Kč

celkem                     405.221,04 Kč

 

Příjmy v roce 2013

Daňové příjmy                                       770.228,51

Nedaňové příjmy                                    41.053,43     

Kapitálové příjmy                                        -

Přijaté transfery                                     239.686,-

Příjmy celkem                                    1.050.967,94 Kč

                       

Z toho :                       1111 Daň z př.ze záv.čin.                    101.919,89

                                    1112 Daň z př.fyz.os.ze sam.výd.čin.      2.536,85

                                    1113 Daň z př.fyz.os.z kapit.výn.          13.425,83

                                    1121 Daň z př.práv.osob                      130.906,08

                                    1211 Daň z přidané hodnoty                281.430,37

                                    1511 Daň z nemovitostí                       209.060,07

                                    1351 Výtěžek z loterií                             2.749,42

                                    1340 popl.za likvid.komunál.odp.          26.850,-

                                   1341 Poplatek ze psů                                1.100,-

                                   1361 Správní poplatky                                 250,-

                                   4111 Neinv.přijaté trans.z VPS SR        35.286,-

                                   4112 Neinv.přijaté tans.ze SR-s.d.vzt.   54.400,-

                                   4222 Invest.přijaté trans.od krajů         150.000,-

                          1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků          17.986,-

                          3419 2321 Přijaté neinvest.dary                       10.000,-

                          1031 2111 Pěstební činnost                                   350,-

                          6171 2321 Příj.neinv.dary                                    1.400,-

                          6171 2329 Ostatní nedaň příjmy                          2434,-

                          3725 2324 Příjmy za třídění odpadu                 3.773,50

                           3745 2324 Péče o vzhled obce aveř.zeleň        4.577,50

                           6310 2141 Příjmy z úroků                                    524.06

                           6310 2324 Příjmy nekap.náhrady                             8,37

 

 

Výdaje v roce 2013

Běžné výdaje                                     679.429,67

Kapitálové výdaje                              254.435,-

celkem:                                              933.864,67

 

Z toho:                                    1031 Pěstební činnost                          7.260,-

                                   2212 Silnice,cesty,materiál                   2.896,-

                                   2219 Pozem.komunikace,udrž.             4.000,-

                                   2219 Výstavba chodníků                   254.435,-

                                   3113 Příspěvek na žáky                       25.236,-

                                   3399 Věcné dary,pohoštění                    3.519,-

                                   3631 Veřejné osvětlení                       77.000,-

                                   3639 Komun.služby a úz.rozvoj          57.572,-

                                   3722 Sběr a svoz komun.odpadů         42.753,-

                                   3745 Péče o vzhled obce,veř.zeleň      40.052,-

                                   6112 Odměny zastup.,cestovné           55.168,-

                                   6114 Volby do PS PČR 2013                8.999,-

                                   6118 Volba prezidenta ČR                   11.186,-

                                   6171 Činnost místní správy               318.266,17

                                   6310 Služby ČS a.s.,ČNB                      5.211,50

                                   6402 Finanční vyp.min.let                    20.311,-                                

 

    

Dotace přijaté v roce 2013

 

Neinvestiční :  

 

 

98 008                                                                                24.200,- Kč

Volba prezidenta ČR

Dotace byla řádně vyúčtována

 

98 071

Volby do PS PČR                                                            24.100,- Kč

Dotace byla řádně vyúčtována.

 

 

 Investiční :

 

4222

 

 Dotace na výstavbu chodníků v obci                           150.000,- Kč

 Dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována.

 

Pohledávky:                                            

-          pohledávky za odpad                                               3.100,- Kč

 

Závazky:                                                                               0,-

 

Majetek:

 

DDHM                                    297.362,-      PC vybavení aj.

DHM Budovy                         413.307,50    Na budovách

DHM Stavby                        8.336.981,-      Na stavbách

DFM                                          46.000,-       Na akciích

Pozemky,lesy                        1.758.155,-      Na pozemcích,lesích

Nedokončené investice        2.325.706,-      Rek.budovy OÚ,dok.plynofikace,dok.

                                                                        rekultiv.nepov.skládky,výst.chodníků

 

 

Obec Biskupice je členem:

Mikroregionu Železné hory – členský příspěvek: 10,-Kč/1 obyv./rok

 

 

 

Přílohy připojené k záv. účtu obce:

- Výkaz o plnění rozpočtu obce  - FIN 2 – 12 M za r. 2013

- Zúčtování dotací za r. 2013

- Zpráva o přezkumu obce za rok 2013,kterou provedl KÚ Pardubice ve dnech dílčí             dne  4.10.2013,přezkum dne 8.4.2014,byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky

- Přehled rozp.opatření za rok 2013

 

 

Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

 

Zpracovala: Zdeňka Telváková

 

Schválil:      Ladislav Běhounek

 

                                                                 Za OÚ Biskupice – starosta obce L.Běhounek

 

Vyvěšeno:       25.4.2014

Sňato:             15.5.2014

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 26.4.2014

Sňato z elektronické úřední desky dne:      

 

 

 

Projednáno a schváleno na zasedání ZO dne : 22.5.2014                     

Závěrečný účet byl schválen beze změn.

Zpět