Vyhláška odpady 2015

11.10.2015 12:29

OBEC BISKUPICE

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Biskupice

 

Zastupitelstvo obce Biskupice se na svém zasedání dne 18.4.2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Biskupice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky  

 

 1. Biologické odpady (minimálně rostlinného původu)
 2. Papír
 3. Plasty včetně PET lahví
 4. Sklo
 5. Kovy
 6. Nebezpečné odpady
 7. Objemný odpad
 8. Směsný komunální odpad

(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), a g).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob

 

 

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v prostoru u kontejneru

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady,kontejner
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo, barva zelená
 5. Kovy, mobilní sběr

 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny

 

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 2 x ročně na určeném místě.u kontejneru. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a info kanál sms.

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2 x ročně na určeném místě,u kontejneru. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a info kanál sms.

 

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádoby rozumějí:

 1. sběrná nádoba,kontejner,určený ke shromažďování směsného komunálního odpadu
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny ve veřejných prostranstvích v obci, slouží k odkládání drobného směsného komunálního odpadu

                 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

Stavební odpad není odpadem komunálním. Odpad vzniklý při stavební či demoliční činnosti prováděné fyzickými osobami lze využít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

 

 

 

Čl. 8

Místní poplatek za komunální odpad

 

Obec stanoví samostatnou vyhláškou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

1.Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008.o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění a využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Biskupice

 

2.Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 9.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

      ….……………….                                                                 ..……………….    

                Ladislav Běhounek                                                                  Jaroslav Miller

                    místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

 1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

 

Zpět