Vyhláška č. 4/2008 o pohybu domácích zvířat

19.05.2010 19:28

 

Obecně závazná vyhláška obce Biskupice č. 4/2008,

o pohybu psů a jiných domácích zvířat na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo obce Biskupice se na svém zasedání dne 3.11.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

 

Z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se zakazuje volný pohyb psů a jiných domácích zvířat na veřejných prostranstvích v obci, není-li dále stanoveno jinak.

 

Čl. 2

 

Vymezení veřejných prostranství

 

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, hřiště, parky, veřejná zeleň a další prostory na území obce Biskupice přístupné každému bez omezení, teda sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Čl. 3

 

Zákaz uvedený v čl. 1 této vyhlášky se nevztahuje na toto veřejné prostranství:

-          není určeno

 

Čl. 4

 

Sankce

 

(1)     Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle příslušných právních předpisů.

(2)     Odpovědnost za škodu způsobenou na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, případně trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

 

Čl. 5

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.11.2008

Sejmuto z úřední desky dne:    23.11.2008

Zpět