Vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích

19.05.2010 19:26

 

Obecně závazná vyhláška obce Biskupice č. 3/2008,

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Biskupice se na svém zasedání dne 3.11.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

(1)     Obec Biskupice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a)       poplatek ze psů,

b)       poplatek za užívání veřejného prostranství.

(2)     Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Biskupice (dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Oddíl první

 

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

 

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

 

Čl. 3

 

Poplatník

 

Poplatek ze psů platí držitelé psů, tj. fyzické nebo právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

 

Čl. 4

 

Sazby poplatku

 

Poplatek činí za kalendářní rok:

a)       za prvního psa 50 Kč,

b)       za druhého a každého dalšího psa 50 Kč.

 

Čl.5

 

Ohlašovací povinnost

 

(1)     Držitel psa (dále jen „poplatník“) je povinen podat přiznání k poplatku ze psů správci poplatku do 60 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

(2)     Jedná-li se o fyzickou osobu, uvede poplatník své jméno a příjmení, bydliště a datum narození.

(3)     Jedná-li se o právnickou osobu, uvede poplatník název, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán a případně osoby, které jsou kromě tohoto orgánu oprávněny v řízení o poplatku za právnickou osobu jednat.

(4)     Do 30 dnů je poplatník povinen správci poplatku oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

(5)     Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti do 30 dnů od okamžiku, kdy tato skutečnost nastala.

 

Čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1)     Poplatková povinnost vzniká okamžikem, kdy se osoba stane držitelem psa staršího 3 měsíců.

(2)     Poplatková povinnost zaniká okamžikem, kdy poplatník přestane být držitelem psa staršího 3 měsíců.

(3)     V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

(1)     Držitel psa je povinen poplatek zaplatit do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)     Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatník povinen zaplatit poplatek do 15 dnů ode dne ohlášení.

 

Čl. 8

Osvobození od poplatku

 

(1)     Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a)       osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,

b)       osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c)       osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d)       osoba, která stanoví povinnost držení a používání psa na zvláštní předpis.

(2)     Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel psa povinen prokázat do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

(3)     Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Oddíl druhý

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 9

 

Předmět poplatku

 

(1)     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

(2)     Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Čl. 10

 

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Konkrétně se jedná o tyto prostory: náves, ulice ke Kněžicům, silnice Biskupice – Záhuby.

 

Čl. 11

 

Poplatník

 

(1)     Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 9 odst. 1.

(2)     Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

 

Čl. 12

 

Ohlašovací povinnost

 

(1)     Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 5 dnů před započetím užívání. V neodkladných záležitostech nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

(2)     Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Čl. 13

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 9 odst. 1 této vyhlášky až do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

 

Čl. 14

 

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku se počítá z každého i započatého metru čtverečného a každého i započatého dne.

Sazby poplatku činí:

(a)     za umístnění prodejních nebo reklamních zařízení – 100 Kč za každý i započatý m2 a den,

(b)     za umístnění lunaparků a jejich atrakcí - 100 Kč za každý i započatý m2 a den,

(c)     za umístnění stavebních materiálů - 10 Kč za každý i započatý m2 a den,

(d)     za užívání veřejného prostranství k dalším účelům vypočteným v čl. 9 odst. 1 - 10 Kč za každý i započatý m2 a den.

 

Čl. 15

 

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

(a)     nečiní-li více jak 500 Kč nejpozději v den kdy bylo s užívání veřejného prostranství započato,

(b)     činí-li více jak 500 Kč nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

 

Oddíl třetí

 

Ustanovení společná

 

Čl. 16

 

(1)     Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny na horu.

(2)     Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §§ 37 a 37a citovaného zákona.

 

Čl. 17

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Oddíl čtvrtý

 

Ustanovení zrušovací a závěrečná

 

Čl. 18

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Biskupice č. 1/2007, o místních poplatcích.

 

Čl. 19

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obce: 8.11.2008

Sejmuto z úřední desky obce:    23.11.2008

Zpět